Zadania geodety podczas budowy

Zadania geodety podczas budowy

Zadania geodety podczas budowy

Jedną z najważniejszych osób, które będą potrzebne podczas budowy domu jest geodeta uprawniony. Będzie on niezbędny przez cały okres trwania budowy. Za jakie zadania będzie on odpowiedzialny  i na jakich etapach? Odpowiedź znajdziecie poniżej:

Po zakupieniu działki budowlanej geodeta powinien być pierwszą osobą z jaką zaczniemy współpracę. Przyczyna jest prosta, aby rozpocząć projektowanie domu od podstaw lub zaadaptowanie projektu gotowego potrzebna jest mapa do celów projektowych w skali 1:500, którą wykonuje geodeta. Mapa jest niezbędna architektowi do usytuowania budynku na działce. Tworzenie mapy może zająć nawet 1,5 miesiąca ponieważ geodeta musi uzyskać z urzędu kopię mapy zasadniczej, zaktualizować ją i poczekać na zatwierdzenie inspektora z Ośrodka Geodezji i Kartografii. Dlatego właśnie warto jest się zgłosić do niego jak najszybciej. Koszt wykonania mapy do celów projektowych dla domu jednorodzinnego w zależności od regionu waha się w okolicach od 1000 do 1500 zł.

Co powinno znaleźć się na mapie do celów projektowych?
 • Określenie granic działki,
 • Usytuowanie działki,
 • Numer ewidencyjny działki, na której będzie budowany dom raz działek sąsiednich,
 • Obręb ewidencyjny,
 • Oznaczenie działki oraz ulic przebiegających wzdłuż niej,
 • Dostęp do drogi publicznej,
 • Wszystkie istniejące obiekty wraz z oznaczeniami,
 • Istniejące uzbrojenie terenu,
 • Pieczątka urzędu z datą,
 • Pieczątka geodety wraz z uprawnieniami,
 • Legenda.

Po uzyskaniu od geodety co najmniej 3-4 egzemplarzy gotowej mapy, jedną należy przekazać architektowi, który umieści na niej budynek oraz załączy ją do projektu budowlanego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uprawomocnieniu, geodeta ma do wykonania kolejne zadanie na działce:

Wytyczenie osi budynku, punkty główne, osie ścian zewnętrznych oraz punkt zero. 

Geodeta wykona te wszystkie czynności w odniesieniu do czterech punktów granicznych działki zaznaczonych na mapie. Mają one także odzwierciedlenie w stanie rzeczywistym – to znaki geodezyjne czyli najczęściej drewniane słupki wkopane w teren. Wbijane są minimum 4 słupki – po jednym w każdym rogu budynku. Im bardziej skomplikowany obiekt tym znaków geodezyjnych jest więcej. Geodeta wyznacza również poziom zerowy – czyli poziom posadowienia posadzki i sporządza pierwszy wpis do dziennika budowy.

Do wytyczania należy użyć pojedynczych słupków. Wbija się je w miejsca przecinania się osi głównych budynku lub zewnętrznych narożach przyszłego domu. W kolejnym etapie kołki przesuwa się poza te punkty, wzdłuż wyznaczonej linii i dokładnie zapisuje odległość, by w razie potrzeby można było przesunąć je w poprzednie miejsce. Odsunięcie słupków wykonuje się w celu ułatwienia wykopów pod fundamenty.

Inwentaryzacja powykonawcza

Kiedy budowa domu jest już zakończona po raz kolejny na placu budowy musi wkroczyć geodeta. Jego zadaniem jest dokonanie skrupulatnych pomiarów i sprawdzenia zgodność zrealizowanego obiektu ze wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej poszczególnych przyłączy budynku.