Biuro usług projektowych i inżynierskich

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Masz już swoją wymarzoną działkę na której chcesz postawić dom ale okazuje się, że jest ona rolna? Nic straconego, z pomocą przychodzi nam wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, dzięki czemu bez przeszkód będziemy mogli zacząć budowę. Jednak jak tego dokonać? Na czym to polega i jakie dokumenty będą potrzebne? Na te i inne pytania już szybko odpowiadamy!

wyłączenie działki z produkcji rolnej
 

Pierwszym krokiem jest przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze. Cele działki zdefiniowane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli takiego nie ma, należy wystąpić do urzędu o warunki zabudowy. Jeżeli działka przeznaczona jest już na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku uzyskała decyzję o warunkach zabudowy, możemy iść dalej. Kolejny krok to wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej otrzymamy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Krótko przedstawmy definicję czym jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej: jest to nic innego jak rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntu.  Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest kluczowym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę domu lub innego obiektu.

Pamiętajmy aby znać klasę gruntu! Od tego zależy czy musimy uzyskać decyzję, która zezwoli na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej.

Grunty które wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej:

 • użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego,
 • użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb,
 • inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a są to:
 1. Grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa,
 2. Grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 3. Grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 4. Grunty parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
 5. Grunty rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
 6. Grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
 7. Grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
 8. Grunty torfowisk i oczek wodnych,
 9. Grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Są przypadki kiedy nie potrzebujemy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, jakie? Grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV-VI z wyjątkiem gruntów wymienionych wyżej (punkty 1-9).

Ile to kosztuje?

Złożenie wniosku oraz decyzja są bezpłatne. Koszty mogą generować załączniki potrzebne do wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej. Osoba, która uzyskała decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ma obowiązek zapłacić jednorazowo tzw. "należność" oraz "opłaty roczne". Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Kiedy jesteśmy zwolnieni od opłat?

Jeżeli chcemy przeznaczyć grunty rolne pod budownictwo mieszkaniowe, to nie musimy ponosić kosztów opłaty jednorazowej (tzw. należności) i opłat rocznych jeśli dotyczy to gruntów:

 • do 500 m2 w przypadku budowy budynku jednorodzinnego,
 • do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budowy budynku wielorodzinnego.

Gdy przekroczymy tę powierzchnię, to od nadwyżki urząd naliczy należność i opłaty roczne.

Kiedy i gdzie?

Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej najlepiej złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wniosek należy złożyć w starostwie właściwym dla działki której dotyczy wniosek.

Potrzebne dokumenty

 • Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej,
 • Projekt zagospodarowania terenu na mapie projektowej z podpisem projektanta,
 • Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej składamy samodzielnie i osobiście najlepiej jest się dowiedzieć u źródła, czyli w urzędzie tego jakie dokumenty będą nam  potrzebne, ponieważ każdy urząd ma swoje interpretacje.

Rozpatrzenie wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej trwa około 1-3 tygodnia i przy złożeniu wszystkich dokumentów nie ma z tym większego problemu.